1. Không một phần nào của trang web này có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Nhà xuất bản.

2. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, in sai hoặc sai sót nào trong thông tin được cung cấp ở đây.

3. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra đối với bất kỳ người nào do sử dụng thông tin được cung cấp ở đây.